Bolagsstyrning

Översikt.

BIMobject AB (publ) är ett publikt svenskt bolag med huvudkontor i Malmö, Sverige. Vi är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: BIM).

Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i BIMobject AB med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och den av årsstämman valda externa revisorn. Ansvaret tar sin utgångspunkt i aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverk samt interna arbetsordningar och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder.

Bolagsstämmor.

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Extra bolagsstämma i BIMobject AB (publ) 2013-10-29

Valberedning.


Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är bl.a. att inför årsstämman bereda och lägga fram förslag avseende regler för valberedningen, förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelseledamöter och revisor samt ordförande vid kommande årsstämma.

Regler för valberedningen

Vid årsstämman 2021 fastställdes följande regler för valberedningen:

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de fyra största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedning 2022

 • Johan Svanström, representerande EQT Ventures
 • Mariannne Nilsson, representerande Swedbank Robur
 • Erik Sprinchorn, representerande TIN fonder
 • Jan Karlander, representerande både Extrico AB och Jan Karlander

Styrelse.

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgifter är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar och bolagsordningen.

Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar dessutom för att korrekt information ges till BIMobjects aktieägare.

Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom bolaget och styrelsens mötesordning.

Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens arbete bedrivs utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska utöver det konstituerande styrelsemötet, hålla minst sex ordinarie styrelsemöten mellan varje årsstämma. Utöver dessa sammanträden kan extra sammanträden arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie sammanträdena.

Styrelsens sammansättning

BIMobjects styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. På årsstämman 2021 fastställdes att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Styrelseordförande

Johan Svanström

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Johan Svanström är partner på EQT Advisors, baserat i London. Han har global ledar- och ledningserfarenhet från flera teknikrelaterade företag och branscher, inklusive nystartade företag samt stora publika bolag som Expedia Group, där han var global VD för Hotels.com från 2013 till 2018. Johan Svanström tog sin magisterexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1997.

Född
1971.

Innehav i BIMobject
666 666 aktier.

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2019. Styrelseordförande sedan 2020.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Partner, EQT Advisors. Styrelseledamot i Wolt Enterprises Oy, Epidemic Sound AB, Revolutionrace (RVRC) AB och Freepik Company, S.L.

Styrelseledamot

Magdalena Bonde

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Magdalena Bonde är koncernchef för Eniro Group. Hon har mångårig erfarenhet av ledarskapsroller såsom CEO, COO, CCO, kommersiellt inriktade organisationer med bakgrund i digitala lösningar, telekom och konsultverksamhet, samt styrelsearbete i både privata och publika bolag. Magdalena Bonde har en Master i strategi och finansiering från Heriot-Watt University.

Född
1967.

Innehav i BIMobject
-

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2021.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Koncernchef, Eniro Group AB.

Styrelseledamot

Peter Bang

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Peter Bang är Executive Director & CFO för VELUX Group, en ledande internationell tillverkare av takfönster. Han har arbetat för VELUX Group sedan 1994 och har omfattande erfarenhet från byggindustrin, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Peter Bang innehar en M.Sc. i ekonomi och finansiering från Aarhus universitet.

Född
1969.

Innehav i BIMobject
87 517 aktier.

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2020.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Executive Director & CFO, VELUX A/S samt ledamot i ett antal interna styrelser inom VELUX-koncernen. Styrelseledamot Solar A/S.

Styrelseledamot

Sara Börsvik

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Sara Börsvik är CFO på Epidemic Sound, en global marknadsplats för licensierbar musik och ljudeffekter. Hon har omfattande erfarenhet inom finansiering, redovisning och affärsstyrning, och har tidigare arbetat som bl.a. VD och CFO för Bonnierförlagen AB, CFO på Rebtel och Head of Controlling på Tele2 Sweden. Sara Börsvik har en M.Sc. i redovisning och finansiering från Göteborgs universitet.

Född
1982.

Innehav i BIMobject
5 000 aktier.

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2020.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
CFO, Epidemic Sound AB. Styrelseledamot i Rebtel AB.

Styrelseledamot

Pia Engholm

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Pia Engholm är en serieentreprenör och ängelinvesterare med gedigen erfarenhet av bolag i startup och scaleupfasen. Hennes huvudsakliga fokus är inom tech/digitalisering samt internationalisering. Pia Engholm tog sin M.Sc vid Handelshögskolan i Stockholm 1997.

Född
1970.

Innehav i BIMobject
7 899 aktier.

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2021.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Styrelseordförande, DHS Venture Partners AB. Styrelseledamot, Aprovix AB.

Oberoende

Styrelseledamot

Johan Svanström
Sara Börsvik
Magdalena Bonde
Peter Bang
Pia Engholm

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ledning.

Verkställande direktören ansvarar för BIMobjects löpande förvaltning, vilket omfattar samtliga frågor som inte förbehålls styrelsen och som administreras av bolagets ledningsgrupp.

För verkställande direktörens beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda instruktioner.

Carl Silbersky CEO BIMobject

VD

Carl Silbersky

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Examen från University of Brighton, BA (Hons). Carl har tidigare varit VD på Polar Rose (uppköpt av Apple), VP Business Development på Tactel (uppköpt av FSN Capital), VD på Mionix, founding investor på Mapillary (uppköpt av Facebook) och styrelseordförande i Safe Solutions.

Född
1975.

Innehav i BIMobject
1 292 500 aktier och 1 200 000 teckningsoptioner inklusive närståendeinnehav.

Utsedd
Medlems av ledningsgruppen sedan 2018.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Styrelseledamot i Dendera.

Martin Lindh Chief Finance Officer BIMobject

Chief Financial Officer

Martin Lindh

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Civilingenjör i Technology Management / Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska Högskola/Universitet. Martin har en bakgrund inom Private Equity och kommer senast från Polaris Private Equity i Köpenhamn där han arbetade som Associate Director. Tidigare har Martin även arbetat på McKinsey & Co. i Stockholm.

Född
1980.

Innehav i BIMobject
1 524 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlems av ledningsgruppen sedan 2021.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Sofia Sundbom Chief People Officer BIMobject

Chief People Officer

Sofia Sundbom

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Magisterexamen i Industriell Ekonomi från Lunds universitet. Tidigare managementkonsult vid Implement Consulting Group.

Född
1995.

Innehav i BIMobject
1 000 aktier och 113 000 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlems av ledningsgruppen sedan 2021.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Christophe Carvenius Chief Product Officer BIMobject

Chief Product Officer

Christophe Carvenius

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Masterexamen i ekonomi på Stockholm School of Economics, samt masterexamen i Political Science/Economics på Lunds Universitet. Har ansvarat för data på BIMobject sedan April 2019. Innan dess som Head of Insights på Tactile Entertainment, Data Science Technology manager på King, producent på Moderna Dansteatern samt Online Manager & Marketer på Uppsala Stadsteater.

Född
1981.

Innehav i BIMobject
11 300 aktier och 300 000 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlems av ledningsgruppen sedan 2019.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Cecilia Granath Chief Marketing Officer BIMobject

Interim Chief Marketing Officer

Cecilia Granath

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds Universitet och Freds- och konfliktstudier från Malmö Universitet.
Med cirka 10 års erfarenhet av diverse marketing roller inom techinudstrin, började Cecilia jobba för BIMobject år 2020.
Arbetserfarenhet inkluderar Field Marketing Manager och Partner Marketing Manager hos Qlik, och Global Solution Marketing Manager hos Communications.

Född
1979.

Innehav i BIMobject
120 aktier och 145 000 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlems av ledningsgruppen sedan 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

David Kullander VP Corporate Development BIMobject

VP Corporate Development

David Kullander

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Civilingenjör i Technology Management med Teknisk Fysik och magister i företagsekonomi från Lunds Universitet. Har haft flera ledningspositioner inom marknadsföring och produktutveckling på företag med hög tillväxt och högteknologiska produkter, bl.a. Director of Business Solutions Marketing på Axis Communications, Chief Marketing Officer på Avail Intelligence och VP of Marketing & Product Management på Tactel.

Född
1978.

Innehav i BIMobject
105 000 aktier och 250 000 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2020.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Peter Buregard VP Sales EMEA

VP Sales EMEA

Peter Buregard

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Examen från Lund University, Master Business and Economics.
Peter har en omfattande erfarenhet av SAAS sälj. Under hans karriär har han haft kommersiella ledarroller i snabbväxande SAAS företag som Meltwater, Benify och Notified (förvärvat av Intrado).

Född
1979.

Innehav i BIMobject
145 000 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

BIMobject Don Brockman General Manager, North America

GM & VP Sales North America

Don Brockman

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Kandidatexamen i företagsekonomi och statsvetenskap, Texas Christian University. Har arbetat för BIMobject sedan 2016 och var en del av kärnteamet som lanserade företagets verksamhet i USA. Tidigare erfarenhet inkluderar grundare och VD, Summit Construction, medgrundare, Visionable. Olika roller för försäljning av företagsprogramvara för Computer Associates, Apropos Technology (förvärvad av Enghouse Interactive), Peregrine Systems (förvärvad av Hewlett Packard).

Född
1969.

Innehav i BIMobject
67 500 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

VP Customer Success

Jakob Wagner

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Kandidatexamen i Psykologi från University of Westminster. 15 års erfarenhet av SaaS försäljning från Meltwater Group.

Född
1980.

Innehav i BIMobject
83 000 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Revisor.


Revisor:
KPMG AB


Huvudansvarig revisor:
Jonas Nihlberg

Adress:
KPMG AB
Nordenskiöldsgatan 8
211 19 Malmö

Ersättningar.

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman 2021 och baserades på förslag från aktieägare. Stämman beslutade även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, andra förmåner och pension.

Styrelsearvoden

Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman 2021 uppgår till 1 000 000 kronor i styrelsearvode, fördelat på 200 000 kronor vardera till Stefan Larsson, Sara Börsvik, Peter Bang, Magdalena Bonde och Pia Engholm. Ordförande Johan Svanström, och den ägare han representerar, avstår arvode. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att ha rättvisa och balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning /avgångsvederlag. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar samt om andra ersättningsformer som är föremål för beslut av bolagsstämman.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

‍Rörlig ersättning

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år och per individ.

‍Långsiktiga incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Pensioner

Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

‍Övriga förmåner

Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som är marknadsmässigt på respektive geografisk marknad.

‍Uppsägning och avgångsvederlag

För ledande befattningshavare får uppsägningstiden från bolagets sida inte överstiga 18 månader. Uppsägningstiden från arbetstagarens sida för ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.

‍Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Incitamentsprogram.

LTIP 2022

Vid årsstämman 2022 föreslås att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2022 (”LTIP 2022”).

LTIP 2022 består av serie, 2021:1 och ska överlåtas till anställda i Bolaget under våren 2022. Serien består i sin tur av erbjudanden av teckningsoptioner respektive personaloptioner, med teckningsoptioner som leveransmetod av aktier under personaloptionsavtalen.

Serier

 • 2022:1A: Högst 2.000.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22,000 kronor.
 • 2022:1B: Högst 2.000.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22,000 kronor.

Nyttjandeperioder

 • 2022:1A: Fr.o.m 6 maj 2025 t.o.m. 6 augusti 2025.
 • 2022:1B: Fr.o.m 6 maj 2025 t.o.m. 6 augusti 2025.

Dokumentation

LTIP 2021

Vid årsstämman 2021 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 (”LTIP 2021”).

LTIP 2021 består av två serier, 2021:1 respektive 2021:2, och de två serierna ska överlåtas till anställda i Bolaget under våren respektive hösten 2021. Var och en av serierna består i sin tur av erbjudanden av teckningsoptioner respektive personaloptioner, med teckningsoptioner som leveransmetod av aktier under personaloptionsavtalen.

Serier

 • 2021:1A: Högst 3.475.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 38.225 kronor.
 • 2021:1B: Högst 3.475.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 38.225 kronor.
 • 2021:2A: Högst 250.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2.750 kronor.
 • 2021:2B: Högst 250.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2.750 kronor.

Nyttjandeperioder

 • 2021:1A: Fr.o.m 4 maj 2024 t.o.m. 4 augisti 2024.
 • 2021:1B: Fr.o.m 4 maj 2024 t.o.m. 4 augisti 2024.
 • 2021:2A: Fr.o.m. 1 december 2024 t.o.m. 28 februari 2025.
 • 2021:2B: Fr.o.m. 1 december 2024 t.o.m. 28 februari 2025.

Dokumentation


Optionsprogram 2020/2025

Vid årsstämman den 4 juni 2020 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2025, vilka berättigar till teckning av 3 000 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut till nuvarande och tillkommande anställda i koncernen. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2020/2025 löper från den 1 juni 2024 till och med den 31 maj 2025. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2020/2025 ökar BIMobjects aktiekapital med 33 000 SEK.

Optionsprogram 2019/2024

‍Vid årsstämman den 15 maj 2019 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2019/2024, vilka berättigar till teckning av 1 500 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut till nuvarande och tillkommande anställda i koncernen. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019/2024 löper från den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2024. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2024 ökar BIMobjects aktiekapital med 16 500 SEK.

Bolagsordning för BIMobject AB (publ).

Fastställd vid årsstämma 2017-05-31‍.


§ 1 Firma
Bolagets firma är BIMobject AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva global portal och webbservice för digitala produktkataloger, webbtjänster och serviceverksamhet inom informationsteknologi globalt inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 962 500 kronor och högst 3 850 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 43 750 000 och högst 175 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses och/eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infall tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

  § 11 Räkenskapsår

  Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

  § 12 Avstämningsförbehåll
  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § först stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Åk till toppen