Bolagsstyrning

Översikt.

BIMobject AB (publ) är ett publikt svenskt bolag med huvudkontor i Malmö, Sverige. Vi är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: BIM).

Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i BIMobject AB med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och den av årsstämman valda externa revisorn. Ansvaret tar sin utgångspunkt i aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverk samt interna arbetsordningar och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder.

Bolagsstämmor.

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma i BIMobject AB (publ) 2014-06-04

Extra bolagsstämma i BIMobject AB (publ) 2013-10-29

Valberedning.


Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är bl.a. att inför årsstämman bereda och lägga fram förslag avseende regler för valberedningen, förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelseledamöter och revisor.

Regler för valberedningen

Vid årsstämman 2024 fastställdes följande regler för valberedningen:

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 oktober 2024, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Styrelseledamot i bolaget skall inte ingå i valberedningen.

Om någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de fyra största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

 

Valberedningen formades 4 december 2023 och inkluderar: 

 • Carl Svantesson, representant för EQT Ventures från 2024-03-28. Tidigare representant var David Keiller 2023-12-04 - 2024-03-28. Han var även Valberedningens ordförande under samma tid.  
 • Jan Karlander, representerar sig själv 
 • Erik Sprinchorn (Ordförande sedan 2024-03-28), representant för TIN Fonder
 • Johnas Lindblom, representant för David Johansson
 • Peter Bang, Ordförande för BIMobject 

Styrelse.

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgifter är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar och bolagsordningen.

Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar dessutom för att korrekt information ges till BIMobjects aktieägare.

Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom bolaget och styrelsens mötesordning.

Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens arbete bedrivs utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska utöver det konstituerande styrelsemötet, hålla minst sex ordinarie styrelsemöten mellan varje årsstämma. Utöver dessa sammanträden kan extra sammanträden arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie sammanträdena.

Styrelsens sammansättning

BIMobjects styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. På årsstämman 2023 fastställdes att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter.

Styrelseordförande, Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet

Pia Engholm

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Pia Engholm är en serieentreprenör och ängelinvesterare med gedigen erfarenhet av bolag i startup och scaleupfasen. Hennes huvudsakliga fokus är inom tech/digitalisering samt internationalisering. Pia Engholm tog sin M.Sc vid Handelshögskolan i Stockholm 1997.

Född
1970.

Innehav i BIMobject
80 000 aktier.

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2021.
Styrelseordförande sedan 2024.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Styrelseordförande, DHS Venture Partners AB. Styrelseledamot, Aprovix AB.

Ordförande i revisionsutskottet

Sara Börsvik

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Sara Börsvik är CFO för Epidemic Sound, ett globalt musikteknikföretag som tillhandahåller obegränsad musik och ljudeffekter. Hon har en lång bakgrund inom ekonomi, redovisning och affärskontroll, och har tidigare varit VD och CFO på Bonnierförlagen AB, CFO på Rebtel och Head of Controlling på Tele2 Sverige. Sara Börsvik har en M.Sc. i redovisning och ekonomi från Göteborgs universitet.

Född
1982.

Innehav i BIMobject
5 000 aktier.

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2020.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
CFO, Epidemic Sound. Styrelseledamot i Bonnierförlagen, G5 Entertainment och Rebtel.

Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet

Lars Jörnow

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Lars Jörnow är medgrundare till EQT Ventures (2015). EQT Ventures investerar tidigt (early stage VC) i innovativa bolag och förvaltar cirka 2.3 miljarder EUR i tre fonder. Dessförinnan arbetade han sex år på King Digital och ledde bland annat utvecklingen av Candy Crush Saga, ett av världens mest nedladdade och intäktsbringande mobilspel någonsin. EQT Ventures är största ägare i BIMobject AB med cirka 16 miljoner aktier.

Född
1982.

Innehav i BIMobject
15 515 176 aktier genom EQT Ventures.

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2024.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Partner på EQT Ventures, Styrelseledamot Playsome, Hiber, Natural Cycles, Candela, Lenus eHealth, Iris.la, Vendi.

Styrelseledamot

Petter Bengtsson

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Petter Bengtsson har en kandidatexamen i byggnadsteknik från Jönköping University och har en omfattande bakgrund inom byggnadsteknik och digital transformation. Han började sin karriär på Okidoki Arkitekter AB, där han ledde implementeringen av BIM. Han började på Zynka BIM AB som COO och blev senare VD för företaget, som tillhandahåller BIM-tjänster och digitala lösningar för bygg- och fastighetsbranschen.

Född
1989.

Innehav i BIMobject
-

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2024.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Styrelsemedlem Bengt Dahlgren Brand & Risk.

Styrelseledamot

Jan Karlander

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Jan kommer med lång erfarenhet från IT industrin, både som ägare, styrelseledamot samt investerare. Tillsammans med familj drev och ägde han mjukvarubolaget Agda Lön som såldes till Visma 2012 och har sedan dess varit aktiv investerare samt styrelseledamot i såväl privata som publika bolag, framförallt med inriktning IT och med SaaS affärsmodeller. Jan Karlander har examen från ingenjörsutbildning inom maskinteknik, och startade sin karriär som ingenjör och mekanisk konstruktör med AutoCad som verktyg.

Född
1969.

Innehav i BIMobject
13 132 720 aktier.

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2023.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Styrelseledamot The Industry Sweden AB.

Styrelseledamot

David Johansson

Utbildning och arbetslivserfarenhet
David Johansson har sedan 2006 grundat bolag och haft ledande positioner inom automatiserad algoritmhandel av digitala kontrakt. Som VD och grundare har han byggt två internationella B2B företag som sålts vidare till internationella aktörer. Han har byggt högteknologiska plattformar och skapat ett flertal SaaS-bolag. David Johansson arbetar som aktiv investerare och sitter i styrelsen för ett flertal teknikföretag.

Född
1982.

Innehav i BIMobject
7 688 287 aktier.

Utsedd
Styrelseledamot sedan 2024.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
Styrelseuppdrag i Likeligood, Rubiko Tech, AVI Investments, Lingotion och Saivo Capital.

Oberoende

Styrelseledamot

Pia Engholm
Sara Börsvik
Lars Jörnow
Petter Bengtsson
Jan Karlander
David Johansson

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Ledning.

Verkställande direktören ansvarar för BIMobjects löpande förvaltning, vilket omfattar samtliga frågor som inte förbehålls styrelsen och som administreras av bolagets ledningsgrupp.

För verkställande direktörens beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda instruktioner.

Martin Lindh Chief Finance Officer BIMobject

CEO

Martin Lindh

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Civilingenjör i Technology Management / Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska Högskola/Universitet. Martin har en bakgrund inom Private Equity och kommer senast från Polaris Private Equity i Köpenhamn där han arbetade som Associate Director. Tidigare har Martin även arbetat på McKinsey & Co. i Stockholm.

Född
1980.

Innehav i BIMobject
1 524 000 aktier och 2 788 000 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlems av ledningsgruppen sedan 2021.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Sofia Sundbom Chief People Officer BIMobject

Chief People Officer

Sofia Sundbom

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Magisterexamen i Industriell Ekonomi från Lunds universitet. Tidigare managementkonsult vid Implement Consulting Group.

Född
1995.

Innehav i BIMobject
1 000 aktier och 613 630 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlems av ledningsgruppen sedan 2021.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Chief Product Officer och Medgrundare Carbonzero AB

Daniel Olausson

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Kandidatexamen i Maskintenik. Daniel har haft flertalet roller i Saint-Gobain koncernen, dels inom hållbarhet och även Produkt och har även extensiv erfarenhet inom framtagning av miljövarudeklarationer (EPDer).

Född
1985

Innehav i BIMobject
2 984 801 aktier i BIMobject via holdingbolaget Green Vision Invest AB vilket ägs tillsammans med Rasmus Ekberg till 97%. Utöver detta ägs 1 895 aktier personligen och 18 750 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2024.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Johan Dyrssen BIMobject

VP of Product

Johan Dyrssen

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Johan har arbetat inom IT-sektorn sedan den senare delen av 90-talet, byggt allt från community platformar, e-handel, mobil appar, både byggt och implementerat olika typer av CMS-lösningar, intranät och e-lärningsplatformar. 

Har varit med och skapat BIMobjects ekosystem som används av mer än 3 miljoner professionella användare i AEC communityt och har utvecklat och format BIMobject platform sedan företaget grundades. 

Född
1978.

Innehav i BIMobject
94 000 aktier och 378 850 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen 2019 och igen 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Peter Buregard VP Sales EMEA

VP Sales EMEA

Peter Buregard

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Examen från Lund University, Master Business and Economics.
Peter har en omfattande erfarenhet av SAAS sälj. Under hans karriär har han haft kommersiella ledarroller i snabbväxande SAAS företag som Meltwater, Benify och Notified (förvärvat av Intrado).

Född
1979.

Innehav i BIMobject
699 700 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

BIMobject Don Brockman General Manager, North America

GM & VP Sales North America

Don Brockman

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Kandidatexamen i företagsekonomi och statsvetenskap, Texas Christian University. Har arbetat för BIMobject sedan 2016 och var en del av kärnteamet som lanserade företagets verksamhet i USA. Tidigare erfarenhet inkluderar grundare och VD, Summit Construction, medgrundare, Visionable. Olika roller för försäljning av företagsprogramvara för Computer Associates, Apropos Technology (förvärvad av Enghouse Interactive), Peregrine Systems (förvärvad av Hewlett Packard).

Född
1969.

Innehav i BIMobject
573 350 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

VP Customer Success

Jakob Wagner

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Kandidatexamen i Psykologi från University of Westminster. 15 års erfarenhet av SaaS försäljning från Meltwater Group.

Född
1980.

Innehav i BIMobject
298 871 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Director of Revenue Operations 

Lisa Norlander

Utbildning och arbetslivserfarenhet
MSc of Business and Economics från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 2011. Lisa har 5+ års erfarenhet av att arbeta med operations, strategi och prissättning i SaaS-företag med hög tillväxt. Innan hon började på BIMobject 2021 arbetade hon senast på inRiver.

Född
1988.

Innehav i BIMobject
509 500 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Chief Financial Officer

Per Göransson

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Civilekonom från Lunds Universitet. Per började på BIMobject 2019, och har tidigare arbetat 11 år på EY, där han var auktoriserad revisor.

Född
1983.

Innehav i BIMobject
6 000 aktier och 624 700 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2022.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Chief Commercial Officer & Medgrundare Carbonzero AB

Rasmus Ekberg

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Kandidatexamen i Miljöteknik. Rasmus har 20 års erfarenhet från byggindustrin, varav 15 inom hållbarhet. Tidigare har han bland annat varit styrelsemedlem i Cleantech startups samt haft globala roller inom Saint-Gobain koncernen.

Född
1982

Innehav i BIMobject
2 984 801 aktier i BIMobject via holdingbolaget Green Vision Invest AB vilket ägs tillsammans med Daniel Olausson till 97%. Utöver detta ägs 4 416 aktier personligen och 18 750 teckningsoptioner.

Utsedd
Medlem av ledningsgruppen sedan 2024.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget
-

Revisor.


Revisor:
KPMG AB


Huvudansvarig revisor:
Jonas Nihlberg

Adress:
KPMG AB
Nordenskiöldsgatan 8
211 19 Malmö

Ersättningar.

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman 2022 och baserades på förslag från aktieägare. Stämman beslutade även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, andra förmåner och pension.

Styrelsearvoden

Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman 2023 uppgår till 1 050 000 kronor i styrelsearvode, fördelat på 350 000 kronor till styrelseordföranden samt 175 000 kronor vardera till styrelsemedlemmarna. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att ha rättvisa och balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning /avgångsvederlag. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar samt om andra ersättningsformer som är föremål för beslut av bolagsstämman.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

‍Rörlig ersättning

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år och per individ.

‍Långsiktiga incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Pensioner

Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

‍Övriga förmåner

Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som är marknadsmässigt på respektive geografisk marknad.

‍Uppsägning och avgångsvederlag

För ledande befattningshavare får uppsägningstiden från bolagets sida inte överstiga 18 månader. Uppsägningstiden från arbetstagarens sida för ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.

‍Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Incitamentsprogram.

LTIP 2024

Vid årsstämman 2024 föreslås att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2024 (”LTIP 2023”).

LTIP 2024 består av en serie, 2024:1 och ska överlåtas till anställda i Bolaget under våren 2024.

Serier

 • 2024:1: Högst 5.000.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 55,000 kronor.

Nyttjandeperioder

 • 2025:1: Fr.o.m 24 maj 2027 t.o.m. 24 augusti 2027.

Dokumentation

 

LTIP 2023

Vid årsstämman 2023 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 ("LTIP 2023").

LTIP 2023 består av serie 2023:1 och ska överlåtas till anställda i Bolaget 2023. Serien består i sin tur av erbjudanden av teckningsoptioner respektive personaloptioner, med teckningsoptioner som leveransmetod av aktier under personaloptionsavtalen.

Serier

 • 2023:1A: Högst 3.750.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 41,250 kronor.
 • 2023:1B: Högst 2.000.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22,000 kronor.

Nyttjandeperioder

 • 2023:1A: Fr.o.m 26 maj 2026 t.o.m. 26 augusti 2026.
 • 2023:1B: Fr.o.m 26 maj 2026 t.o.m. 26 augusti 2026.

Dokumentation

 

LTIP 2022

Vid årsstämman 2022 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram 2022 ("LTIP 2022").

LTIP 2022 består av serie, 2021:1 och ska överlåtas till anställda i Bolaget under våren 2022. Serien består i sin tur av erbjudanden av teckningsoptioner respektive personaloptioner, med teckningsoptioner som leveransmetod av aktier under personaloptionsavtalen.

Serier

 • 2022:1A: Högst 2.000.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22,000 kronor.
 • 2022:1B: Högst 2.000.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22,000 kronor.

Nyttjandeperioder

 • 2022:1A: Fr.o.m 6 maj 2025 t.o.m. 6 augusti 2025.
 • 2022:1B: Fr.o.m 6 maj 2025 t.o.m. 6 augusti 2025.

Dokumentation

LTIP 2021

Vid årsstämman 2021 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 (”LTIP 2021”).

LTIP 2021 består av två serier, 2021:1 respektive 2021:2, och de två serierna ska överlåtas till anställda i Bolaget under våren respektive hösten 2021. Var och en av serierna består i sin tur av erbjudanden av teckningsoptioner respektive personaloptioner, med teckningsoptioner som leveransmetod av aktier under personaloptionsavtalen.

Serier

 • 2021:1A: Högst 3.475.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 38.225 kronor.
 • 2021:1B: Högst 3.475.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 38.225 kronor.
 • 2021:2A: Högst 250.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2.750 kronor.
 • 2021:2B: Högst 250.000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2.750 kronor.

Nyttjandeperioder

 • 2021:1A: Fr.o.m 4 maj 2024 t.o.m. 4 augisti 2024.
 • 2021:1B: Fr.o.m 4 maj 2024 t.o.m. 4 augisti 2024.
 • 2021:2A: Fr.o.m. 1 december 2024 t.o.m. 28 februari 2025.
 • 2021:2B: Fr.o.m. 1 december 2024 t.o.m. 28 februari 2025.

Dokumentation


Optionsprogram 2020/2025

Vid årsstämman den 4 juni 2020 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2025, vilka berättigar till teckning av 3 000 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut till nuvarande och tillkommande anställda i koncernen. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2020/2025 löper från den 1 juni 2024 till och med den 31 maj 2025. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2020/2025 ökar BIMobjects aktiekapital med 33 000 SEK.

Optionsprogram 2019/2024

‍Vid årsstämman den 15 maj 2019 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2019/2024, vilka berättigar till teckning av 1 500 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut till nuvarande och tillkommande anställda i koncernen. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019/2024 löper från den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2024. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2024 ökar BIMobjects aktiekapital med 16 500 SEK.

Bolagsordning för BIMobject AB (publ).

Fastställd vid årsstämma 2017-05-31‍.


§ 1 Firma
Bolagets firma är BIMobject AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva global portal och webbservice för digitala produktkataloger, webbtjänster och serviceverksamhet inom informationsteknologi globalt inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 962 500 kronor och högst 3 850 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 43 750 000 och högst 175 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses och/eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infall tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

  § 11 Räkenskapsår

  Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

  § 12 Avstämningsförbehåll
  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § först stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Åk till toppen