VD har ordet

En banbrytande katalysator för byggmarknadens digitalisering

April 24, 2019

Vi fortsätter att underlätta digitaliseringen av byggmarknaden, en av världens största industrier. För 2018 passerade vi med god marginal 1 miljon användare och la grunden för vår fortsatta uppskalning genom investeringar i organisation, plattform och innovation. Vi stärkte även vår finansiella ställning när EQTVentures Fund, via en riktad nyemission, investerade 240 MSEK.

2018 var ett rekordår vad gäller omsättning, registrerade användare, kunder och objekt. Nedladdningar från BIMobject Cloud ökade kraftigt och mot slutet av november passerade vi 1 miljon registrerade användare, en ökning med hela 63 % under 2018. Volymen och tillväxten antalet användare och nedladdningar är våra två viktigaste nyckeltal för att attrahera och skapa värden för tillverkare, samt fortsätta vara världens största cloud-baserade plattform för BIM-objekt. Vid årsskiftet hade vi cirka 350 000 objekt i plattformen och cirka 1 300tillverkare och för 2019 är målet att göra BIMobject Cloud ännu större och mer värdefullt för både användare och tillverkare. Nettoomsättningen ökade med 37 procent och uppgick till114 MSEK (83), och vi satsade på att bygga upp organisationen och anställa både säljare och utvecklare för vår fortsatta globala expansion. Kostnaderna steg därmed och årets resultat blev-93 MSEK (-52).

Vår finansiella ställning stärktes av att EQT Ventures, genomen riktad nyemission, investerade 240 MSEK i BIMobject.Samtidigt köpte MOJO Capital One 1,6 miljoner aktier, parallellt med att jag och Patrick Söderlund köpte 666 666aktier vardera. I anslutning till detta valdes Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund in i styrelsen vid en extra bolagsstämma. Både Hjalmar och Patrick tillför värdefull erfarenhet av att utveckla plattformsbaserade datadrivna internetföretag till globalt dominerande aktörer. Syftet med nyemissionen var att tillföra kompetens och finansiella resurser för en ökad långsiktig tillväxttakt och global strategisk utveckling – med tillhörande investeringar i produktutveckling, säljorganisation och förvärv.

Stefan Larsson blir Chief Strategy Officer

I februari 2019 meddelade Stefan Larsson, BIMobjects grundare och dåvarande vd, styrelsen att han önskade ta en ny roll. Utifrån bolagets tekniskt ledande position och kraftigt växande datamängder ska Stefan fokusera på att utvidga BIMobjects ekosystem och strategiska partnerskap. Hans nya roll som strateg blir med särskild inriktning på att stärka BIMobjects marknadsposition på den Nordamerikanska marknaden. Stefans beslut ledde till att jag klev in som tillförordnad vd.Som aktieägare i BIMobject, advisor till EQT Ventures och erfarenhet av stora globala internetbolag hade jag redan viss insikt om bolaget, och dessutom en stark övertygelse om hur bolaget kan bygga en explosiv modern plattformsmodell som kommer att rita om spelplanen ordentligt i industrin. Arbetet har varit intensivt, med stort fokus på att organisera och strukturera bolaget för en långsiktig tillväxtresa. Jag har stärkt mintro om att BIMobject har fantastiska möjligheter.

“You win the content game, to dominate the data game, and end up creating more value for your platform partners than they can ever find anywhere else.”

Den centrala content- och dataaktören kan ofta få en “winner takes all”-utväxling i det långa loppet. Kommersialiserings-möjligheterna och värdeskapandet som det största dataledande företagen har byggt i andra industrier under 2000-talet (Netflix, Amazon mfl) har i många fall långt överstigit värdena av mer traditionella affärsmodeller och företag. Jag tror att dessa ekonomiska maktskiften kommer att utkristallisera sig även i bygg- och anläggningsvärlden, och vi har redan satt igång. Det roliga är förstås att industrin redan är gigantisk med traditionella mått, men dessutom har en stark bra makro-medvind med urbanisering och modernisering (till ett uppskattat totalt värde om 15 biljoner USD år 2030, enligt PwC:s rapport ”Global Construction 2030”).

Rivstart 2019

När detta publiceras har vi nyligen offentliggjort att Kim Mortensen blir ny vd. Kims starka operationella erfarenhet från datadrivna och dynamiska affärsmodeller ligger helt i linje med vårt arbete för att erbjuda en tjänst som skapar mervärden för användare och tillverkare genom ökande kundnytta och nätverkseffekter. Franska Polantis har länge varit BIMobjects starkaste konkurrent på den europeiska marknaden. Vårt förvärv Polantis möter alla våra kriterier: de är marknadsledande på en geografiskt attraktiv marknad och trots att vi behåller bolaget på den franska marknaden finns det bra synergier att hämta hem genom integration av back-end och produktutveckling. Efter förvärvet har BIMobject nu totalt cirka 1,5 miljoner registrerade användare och 1550 tillverkare, ett bra kliv framåt – men med mycket återstående potential om många gånger fler.

Fokus på kärnmodellen, processförbättring och förvärv

För 2019 ska vi bli ännu bättre inom försäljning, med fokus på att öka volymen av objekt och intäkter. Vi ska också se till att vi når en global effektivitet i detta arbete. Vi koncentrerar arbetet på våra huvudmarknader USA, Norden ochVästeuropa. Vi har satt igång i Asien och undersöker Latinamerika, båda är än så länge i väldigt tidig fas, men med betydande potential allteftersom vi skalar uppöver de närmsta åren. Därtill finns det ytterligare miljoner användare att nå och ytterligare åtminstone 40 000–50 000 tillverkare runt om i världen att få upp i vår cloud-lösning. På kostnadssidan inriktar vi oss tydligare mot intäktsgenererande aktiviteter och utveckling av kärnfunktioner på plattformen. Vi ser möjligheter att öka automatisering och effektivisera processen för skapandet av BIM-objekt, både internt och hos våra kunder. Vi jobbar förstås med olika go-to-market -strategier för den spännande portfölj av olika produkter vi har. Det finns betydande volymoch marginalexpansions möjligheter när vi bygger ut och data – smörjer ett mycket större ekosystem över de kommande5–10 åren, men det blir förstås en resa med många inslag, omslag och uppslag på vägen. Som den yngre generationen kanske skulle sagt: “Sjukt spännande!”

Summerat prioriterar vi under 2019 fem parallella och prioriterade arbetsflöden. Vi ska:

1. Plocka upp momentum i USA och nå större volymer under de kommande åren.

2. Öka takten och höja kvalitén i vårt globala försäljningsarbete och öka kundnyttan.

3. Automatisera och förbättra de processer som används för att skapa och ladda upp innehåll på plattformen

4. Fokusera på kärnverksamheten i vår plattform genom fortsatt spetsutveckling av produkt- och tekniklösningar som driver engagemang hos både användare och kunder.

5. Driva ett aktivt förvärvs- och partnerskapsarbete från en ledande position.

Mål för 2019

Målet är att vi vid utgången av 2019 ska ha uppnått en ännu starkare position som den ledande cloud-baserade BIM-marknadsplatsen i världen. Med generell inriktning på global tillväxt vill vi för 2019 uppnå följande mål:

• Öka organisk tillväxt för fakturerad försäljning med åtminstone 30 procent

• Nå minst 1,5 miljoner användare• Nå minst 450 000 i objektvolym

• Effektivisera kärnverksamheten för ytterligare skalbarhet

• Förbereda notering vid Nasdaq Stockholm

Ett otroligt passionerat och banbrytande gäng

Sist men inte minst vill jag tacka alla medarbetare som lägger ned sin själ i att bygga BIMobject Cloud, det är ett otroligt passionerat och banbrytande gäng.

“Tillsammans river vi strukturer i en industri som faktiskt bygger strukturer.”

Vi medverkar i allra högsta grad till en mer hållbar värld tack vare en datadriven effektivisering av kostnader, material och tidsåtgång i en gigantisk bransch.

Johan Svanström
Tillförordnad VD


© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.