Valberedning

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är bl.a. att inför årsstämman bereda och lägga fram förslag avseende regler för valberedningen, förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelseledamöter och revisor samt ordförande vid kommande årsstämma.

Regler för valberedningen

Vid årsstämman den 4 juni 2020 fastställdes följande regler för valberedningen:

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2020, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de fyra största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningar

Valberedning 2020

Hugo Dorph, representerande Solar A/S
Hjalmar Winbladh,
representerande EQT Ventures
Christian Rasmusson,
representerande både IKC Fonder och Procedural Labs AB
Anders Wilhjelm,
styrelsens ordförande

© Copyright 2019 by BIMobject®. All Rights Reserved.