Styrelse

Styrelsens sammansättning

BIMobjects styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. På årsstämman den 4 maj 2021 fastställdes att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma, som beräknas hållas våren 2022, består styrelsen av Johan Svanström (ordförande), Stefan Larsson, Sara Börsvik, Peter Bang, Magdalena Bonde och Pia Engholm.

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgifter är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar och bolagsordningen.

Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar dessutom för att korrekt information ges till BIMobjects aktieägare.

Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom bolaget och styrelsens mötesordning.

Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens arbete bedrivs utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska utöver det konstituerande styrelsemötet, hålla minst sex ordinarie styrelsemöten mellan varje årsstämma. Utöver dessa sammanträden kan extra sammanträden arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie sammanträdena.

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.