Ledning

Ledning

Verkställande direktören ansvarar för BIMobjects löpande förvaltning, vilket omfattar samtliga frågor som inte förbehålls styrelsen och som administreras av bolagets ledningsgrupp. För verkställande direktörens beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda instruktioner.

Ledningen utgörs idag av:

Carl Silbersky

Verkställande direktör

Alexander Dahlquist

CFO

Lotta Askerlund

Global HR Director

Christophe Carvenius

Chief Product Officer

David Kullander

Chief Revenue Officer

Ledningsmöten hålls regelbundet för att diskutera koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. För ytterligare information om medlemmarna i koncernledningen, se avsnitt Ledningsgrupp under Om BIMobject.

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.