Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma i BIMobject AB (publ) 2020-05-07

Kommande årsstämma kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2020 klockan 10.00 på Studio, Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö.

Aktieägare har rätt att få ärende upptaget vid årsstämman, om begäran kommit in till styrelsen senast den 19 mars 2020. Av praktiska skäl önskar dock BIMobject att sådan begäran kommer in senast den 12 mars 2020.

Begäran skickas till:

BIMobject AB, Styrelsen
att: Alexander Dahlquist
Studio, Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

eller via e-post:
alexander.dahlquist@bimobject.com

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt meddelas via pressmeddelande. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Årsstämma i BIMobject AB (publ) 2019-05-15 kl 09:00, STUDIO Konferensrum Satellit, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

© Copyright 2019 by BIMobject®. All Rights Reserved.