Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Extra bolagsstämma i BIMobject AB (publ) 2018-09-05

Kallelse till extra bolagsstämma i BIMobject AB

Extra bolagsstämma i BIMobject AB (publ) 2013-10-29

Protokoll extra bolagsstämma, BIMobject AB 2013-10-29

Årsstämma i BIMobject AB (publ) 2019-05-15 kl 09:00, STUDIO Konferensrum Satellit, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.