Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma i BIMobject AB (publ) 2019-05-15 kl 09:00, STUDIO Konferensrum Satellit, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

© Copyright 2019 by BIMobject®. All Rights Reserved.