Arvoden och ersättning

Arvoden och ersättning

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman den 4 juni 2020 och baserades på förslag från aktieägare. Stämman beslutar även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, andra förmåner och pension.

Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman 2020 uppgår till 600 000 kronor i styrelsearvode, fördelat på 200 000 kronor vardera till Philippe Butty, Sara Börsvik och Peter Bang.

Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma under 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 4 juni 2020 fastställde följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att ha rättvisa och balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Fast lön
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig ersättning
Rörlig ersättning ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen.

Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram ska ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad.

Pensioner
Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

Övriga förmåner
Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som är marknadsmässigt på respektive geografisk marknad.

Uppsägning och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare får uppsägningstiden från bolagets sida inte överstiga 18 månader. Uppsägningstiden från arbetstagarens sida för ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.