Arvoden och ersättning

Arvoden och ersättning

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman den 4 maj 2021 och baserades på förslag från aktieägare. Stämman beslutade även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram, andra förmåner och pension.

Styrelsearvoden

Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman 2021 uppgår till 1 000 000 kronor i styrelsearvode, fördelat på 200 000 kronor vardera till Stefan Larsson, Sara Börsvik, Peter Bang, Magdalena Bonde och Pia Engholm. Ordförande Johan Svanström, och den ägare han representerar, avstår arvode. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma under 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det är av grundläggande betydelse för styrelsen att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen i ett långsiktigt perspektiv motiverar och gör det möjligt att behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För att uppnå detta är det viktigt att ha rättvisa och balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och nivå på ersättning. Det totala villkorspaketet för berörda individer bör innehålla en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning /avgångsvederlag. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar samt om andra ersättningsformer som är föremål för beslut av bolagsstämman.

Fast lön
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på såväl varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig ersättning
Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år och per individ.

Långsiktiga incitamentsprogram
Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Pensioner
Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar.

Övriga förmåner
Övriga förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som är marknadsmässigt på respektive geografisk marknad.

Uppsägning och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare får uppsägningstiden från bolagets sida inte överstiga 18 månader. Uppsägningstiden från arbetstagarens sida för ledande befattningshavare får inte understiga tre månader.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.